home_06

pic_03

home_06

פינוי בינוי / מידע מקצועי / רקע

 

המטרה העיקרית של פרויקט ההתחדשות העירונית היא תוספת בנייה באזורים מבונים. תוספת בנייה זו חשובה לאור המחסור במשאב הקרקע בישראל. כמו כן יש בכך תרומה גם להחייאת המרקם הבנוי, להכנסת שימושי קרקע חדשים, למניעת הזדקנות האוכלוסייה, לניצול יעיל יותר של תשתיות ומוסדות ציבור מתרוקנים ולשמירה על שטחים פתוחים.

פרויקט ההתחדשות העירונית פועל בשלושה מסלולים: שני המסלולים הראשונים - פינוי-בינוי ועיבוי - מיועדים לרשויות המקומיות, ואילו המסלול השלישי, מיסוי, מיועד ליזמים.

מסלול מיסוי פועל מתוקף חוק מיסוי מקרקעין. מטרתו לתמרץ תהליכים של התחדשות עירונית המתבצעים בכוחות השוק הפרטי בלבד. במסגרת מסלול זה רשאים יזמים / בעלי הנכסים לפנות לוועדה להתחדשות עירונית (הפועלת לעניין זה יחד עם נציגי רשות המסים ומע"מ) ולבקש את המלצתה לממשלה לעניין הכרזה על מתחם כמתחם פינוי-בינוי או עיבוי במסלול מיסוי לתקופה של שש שנים. הכרזת הממשלה מקנה (במהלך תקפותה) הטבות הנוגעות לעסקות המבוצעות על ידי הדיירים המפוּנים במס שבח, במס רכישה ובמע"מ על שירותי הבנייה וכן היא מאפשרת את דחיית המועד הקובע את חבות המס.

גודל המתחם במצב הקיים צריך למנות לפחות 24 יחידות דיור או יחידות עסקיות.

במסגרת מסלול זה יש אפשרות לקבלת פטור מהיטל השבחה למגורים וזאת בכפוף להחלטת מועצת הרשות המקומית ולתנאים מפורטים אחרים.

החלטת הוועדה למתן ההמלצה נחלקת לשני שלבים:

בשלב הראשון, אם הוגשו תכנית ראשונית, מפת מדידה והסכמה עקרונית של מהנדס הרשות המקומית, מאשרת הוועדה החלטה מקדמית. החלטה זו היא המאפשרת לדחות את המועד הקובע את חבות המס.

בשלב השני, אחרי שהתקבלו הסכמים של היזם עם כל בעלי הנכסים, המאפשרים הקמת מבנה חדש, ואחרי שהתכנית המפורטת הופקדה להתנגדויות מחליטה הוועדה להמליץ לממשלה להכריז על המתחם.

הדרישות המלאות מפורטות בחוק מיסוי מקרקעין ובתקנות.

 

 

מתוך אתר משרד השיכון

 

iconsaddress-e1422977657476.png

כתובת: קרית המדע 11 הר חוצבים,
ירושלים ת.ד 45113
בניין: בית אמות

iconsphone-e1422977622828.png

טלפון: 02-940-6000

iconsfax-e1422977646192.png

פקס: 02-940-6001

iconsmail-e1422977634798.png

דואר אלקטרוני: newm@ydb.co.il