home_06

pic_03

home_06

תמ"א 38 / מידע מקצועי / רקע

מה היא תמ"א 38 וכיצד אוכל להיעזר בה לצורך חיזוק הבניין בו אני גר?

תמ"א 38, תוכנית המתאר הארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה, היא תוכנית מתאר ארצית שפותחה ע"י המועצה הארצית לתכנון ובניה ומשרד הפנים. התוכנית מעודדת חיזוק מבנים באמצעות כלים שעמדו לרשותו של משרד הפנים (כלים תכנוניים). התכנית קובעת מסגרת סטטוטורית המאפשרת הוצאת היתרי בניה לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה, ומעודדת את ביצועו על ידי מתן זכויות בניה לשם מימון החיזוק. זכויות הבניה יינתנו למבנים אשר הוצא להם היתר בניה לפני 1.1.1980, ועל פי ההערכה נבנו רובם שלא על פי התקן המחמיר לרעידות אדמה. זאת בתנאים שמפורטים בתכנית. זכויות אלו ישמשו כתמריץ למימון, ולו חלקי, של פעולות החיזוק. התמ"א מפרטת את המסמכים שיש להגיש לוועדה המקומית במסגרת בקשה להיתר לחיזוק המבנה, את נושאים לשיקול דעת של הועדה המקומית, תנאים למתן היתר ועוד.

חיזוק, חיזוק וחיזוק

מטרתה של תמ"א 38 היא קודם כל - חיזוק מבנים. התמ"א כוללת הוראות לעניין אופן בחינת חוזק המבנה ודרישה להגשת מסמכים שמבהירים את שיטת החיזוק המוצעת. תנאי להגשת בקשה להיתר על פי תמ"א 38 הוא קבלת אישור בכתב ממהנדס שהוסמך לכך, כי אכן יש צורך לחזק את המבנה בפני רעידות אדמה. אישור כאמור ינתן לאחר בדיקה הנדסית של עמידות המבנה בפועל. המהנדס, לאחר שיבחן את עמידות המבנה, ייקבע את הצורך בחיזוקו, ויגיש דו"ח למהנדס הועדה המקומית הכולל את הנושאים הבאים: פירוט המצב הקונסטרוקטיבי של המבנה, אופן החישוב הסטטי של חוזק המבנה, תכנית רעיונית לשיטת החיזוק המוצעת על ידו. תכנית חיזוק המבנה שמהווה חלק ממסמכי הבקשה להיתר, צריכה להבטיח את עמידות המבנה על כל תוספותיו, כך שהמבנה המחוזק יתאים לדרישות התקן הישראלי לעמידות מבנים ברעידות אדמה.

 

 

מתוך האתר למיפוי ישראל

 

iconsaddress-e1422977657476.png

כתובת: קרית המדע 11 הר חוצבים,
ירושלים ת.ד 45113
בניין: בית אמות

iconsphone-e1422977622828.png

טלפון: 02-940-6000

iconsfax-e1422977646192.png

פקס: 02-940-6001

iconsmail-e1422977634798.png

דואר אלקטרוני: newm@ydb.co.il