home_06

pic_03

home_06

תמ"א 38 / שלבי ביצוע הפרויקט

KiryatMoshe7Afternew

הדרך שלכם לאיכות חיים חדשה

שלב א' - משא ומתן

* הגשת הצעה ראשונית לנציגי הדיירים, כפתח למשא ומתן.

* בחירת נציגות מטעם דיירי הבניין, לטובת ניהול משא ומתן לא מחייב מול קבוצת י.ד. בראזני.

* מינוי עו"ד מטעם הדיירים במימון מלא של קבוצת י.ד. בראזני .

* אישור תוכנית מועדפת לקביעת המפרט הטכני ע"י נציגות הדיירים.

* הגשת טיוטת חוזה בפירוט מירבי לאישור הדיירים.

* חתימה על חוזה אחיד בין קבוצת י.ד. בראזני וכל אחד מדיירי הבניין.

 

התכנון שלנו, איכות החיים שלכם

שלב ב' – תכנון

* גיבוש תכנון מפורט למבנה, בשיתוף הדיירים..

* הכנת תוכניות מפורטות להגשה, כולל תוכניות קונסטרוקציה, תנועה וכד'..

* פתיחת תיק בקשה להיתר בנייה..

* קבלת היתר בנייה..

* הכנת תוכניות עבודה בפירוט מירבי..

 

שלב ג' - בנייה בפועל

* חיזוק יסודות ושלד המבנה.

* חידוש תשתיות הביוב, המים והחשמל.

* חיפוי וחידוש חזיתות המבנה.

* חיבור הדירות לתוספות הבנייה.

* עבודות פנים.

* חיבור בין הדירות הקיימות לתוספות הבנייה.

* עבודות גמר, כולל עיצוב פנים.

* הגשת טופס 4.

* התאמת רישום צו הבית המשותף לשינויים במבנה.

 

iconsaddress-e1422977657476.png

כתובת: קרית המדע 11 הר חוצבים,
ירושלים ת.ד 45113
בניין: בית אמות

iconsphone-e1422977622828.png

טלפון: 02-940-6000

iconsfax-e1422977646192.png

פקס: 02-940-6001

iconsmail-e1422977634798.png

דואר אלקטרוני: newm@ydb.co.il