home_06

pic_03

home_06

פינוי בינוי / מידע מקצועי / ההצעה שלנו

 

* דירה חדשה גדולה יותר מהדירה הקיימת.

* לכל דירה חדשה יוצמד מחסן.

* לכל דירה תבנה מרפסת.

* לכל דירה תוצמד לפחות חניה אחת.

* לכל בניין יהיה לובי כניסה מפואר.

* לכל בנין תהיה מערכת מצלמות במעגל סגור שתחובר ביחד עם מערכת האינטרקום לכל דירה.

* בזמן הבנייה ידאג היזם לדיור חלופי הולם ויישא בכל הוצאות ההובלה וההעברה של הדירה מכל מן וסוג שהוא.

* עם פינוי הדירה על ידי הדייר ומסירת החזקה לטובת היזם יקבל הדייר מאת היזם ערבות בנקאית לפי חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) להבטחת קבלת הדירה החדשה.

* תשלום מלוא הוצאות הייצוג המשפטי - הדיירים ימנו באופן עצמאי עו"ד אשר ייצג אותם במו"מ מול היזם ובא כוחו. היזם ישלם את כל עלויות הייצוג המשפטי מטעם הדיירים.

 

iconsaddress-e1422977657476.png

כתובת: קרית המדע 11 הר חוצבים,
ירושלים ת.ד 45113
בניין: בית אמות

iconsphone-e1422977622828.png

טלפון: 02-940-6000

iconsfax-e1422977646192.png

פקס: 02-940-6001

iconsmail-e1422977634798.png

דואר אלקטרוני: newm@ydb.co.il