home_06

pic_03

home_06

תמ"א 38 / מידע מקצועי / קישורים רלוונטיים

1. חוק תמ"א 38 נוסח משולב

2. שאלות ותשובות באתר משרד הפנים

3. דו"ח יישום תמ"א 38 לשנת 2013

4. חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס''ח 2008 - קובע הוראות מקלות לעניין הרוב הדרוש בבית משותף לקבלת החלטה על ביצוע עבודות חיזוק ברכוש משותף. תיקון מס' 2 לחוק קובע הוראות מקלות לעניין הרוב הדרוש בבית משותף לצורך קבלת החלטה על הריסת בניין קיים והקמתו מחדש בהתאם לתמ"א

5. חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 62-הוראת שעה), התשס''ח 2008 - קובע הוראות מקלות לעניין הרוב הדרוש בבית משותף לקבלת החלטה עלמעניק פטור מתשלום מס שבח ומס מכירה במכירה שתמורתה מושפעת מזכויות בניה לפי תמ"א 38, פטור ממס שבח וממס רכישה במכירת זכות במקרקעין שהיא רכוש משותף במבנה שלגביו נתנו זכויות בניה לפי תמ"א 38.

6. חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 74), התשע"ב 2012 - מעניק פטור ממס במכירה שתמורתה מושפעת מזכויות בניה לפי תכנית החיזוק בדרך של הריסה.

7. חוק התכנון והבניה (תיקון מסי 96), התשע''א 2011 - קובע פטור מהיטל השבחה.

8. חוק התכנון והבניה (תיקון מסי 97), התשע''ב 2012 - קובע הוראות בעניין אי התניית היתר בניה לחיזוק מבנה בהתקנת מקומות חניה נוספים, אם לא ניתן להתקינם בתחום הנכס, ומאפשר חיוב מבקש ההיתר בהשתתפות בהתקנת מקומות חניה בחניון ציבורי.

9. אתר וועדת ההיגוי הבין משרדית להיערכות מפני רעידות אדמה

10. מפת רעידות אדמה בארץ בשנים האחרונות

11. מפות תקן 413

12. אתר המכון הגיאופיזי

13. אתר המכון הגאולוגי

14. הוראות ביצוע מרשות המיסים

 

iconsaddress-e1422977657476.png

כתובת: קרית המדע 11 הר חוצבים,
ירושלים ת.ד 45113
בניין: בית אמות

iconsphone-e1422977622828.png

טלפון: 02-940-6000

iconsfax-e1422977646192.png

פקס: 02-940-6001

iconsmail-e1422977634798.png

דואר אלקטרוני: newm@ydb.co.il